umowy

Niedozwolone postanowienia umowne w kredytach złotówkowych

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które są narzucone kredytobiorcy przez bank, zwykle bez możliwości negocjacji ich treści. Tworzą one pewnego rodzaju nierównowagę w prawach i obowiązkach stron na korzyść banku, naruszając tym samym dobre obyczaje i rażąco godząc w interesy konsumentów. Zjawisko klauzul abuzywnych w umowach kredytowych jest znane nie tylko z kredytów walutowych. Takie postanowienie pojawiają się też w umowach osób, które zaciągnęły kredyty złotowe. Z tego względu stały się one przedmiotem licznych sporów prawnych. Z jakimi klauzulami abuzywnymi można się spotkać?

Niedozwolone postanowienia w umowach – przykłady

Klauzule abuzywne w kredytach złotówkowych mogą przybierać różne formy, ale ich wspólną cechą jest to, że zazwyczaj nie są one negocjowane indywidualnie z kredytobiorcą, lecz narzucane przez bank jako część standardowego wzorca umownego. Postanowienia te mogą prowadzić do poważnego naruszenia równowagi kontraktowej między stronami na niekorzyść kredytobiorcy.

Jeden z najczęściej podnoszonych zarzutów w kontekście kredytów złotówkowych jest związany ze stawką WIBOR, która jest podstawą do obliczenia oprocentowania kredytu. WIBOR, jako wskaźnik oprocentowania międzybankowego, może być manipulowany przez banki, co stawia konsumentów w niekorzystnej pozycji. Chociaż samo oprocentowanie oparte na tym wskaźniku nie jest samo w sobie klauzulą abuzywną, to sposób jego ustalania i brak transparentności mogą prowadzić do uznania go za taką. Obecnie osoby, które zaciągnęły kredyty złotowe coraz częściej decydują się na wytoczenie procesu sądowego w tej sprawie.

Inne przykłady klauzul, które mogą być uznane za abuzywne, to te umożliwiające bankom jednostronne zmiany warunków umowy bez rzeczywistej zgody konsumenta, klauzule związane z naliczaniem dodatkowych opłat czy kosztów niezwiązanych bezpośrednio z kredytem, a także te, które ograniczają możliwość dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców.

Kredyty złotowe z klauzulą abuzywną – co się z nimi dzieje?

Kiedy klauzula jest uznana za abuzywną przez sąd lub wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), staje się ona niewiążąca dla konsumenta. To oznacza, że kredytobiorca nie jest zobowiązany przestrzegać takiego postanowienia, a każde działanie banku oparte na takiej klauzuli jest nielegalne.

Prawna walka z klauzulami abuzywnymi jest jednak skomplikowana i wymaga wsparcia profesjonalnego prawnika. Kredytobiorcy, którzy podejrzewają, że ich umowa zawiera niedozwolone postanowienia, powinni zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy mogą ocenić umowę i doradzić odpowiednie kroki prawne. W wielu przypadkach dochodzi do unieważnienia całych umów kredytowych lub znaczącej zmiany ich warunków na korzyść konsumenta. Warto jednak pamiętać, że nie każda umowa dotycząca kredytu złotowego musi zawierać niedozwolone postanowienia.

ARTYKUŁ PARTNERSKI